Descarregar en PDF

1. Política de privadesa

Distinto Films SL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Distinto Films SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Distinto Films SL té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Distinto Films SL serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn Distinto Films SL informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Respecte a les dades personals dels participants en la campanya DONEM LLUM , que voluntàriament emplenen a través del formulari situat a la web www.donemllum.cat en la seva versió en tots els idiomes, l'usuari consent expressament el fet que les dades personals siguin cedides a CREU ROJA ESPANYOLA, amb CIF Q-28660001 i domicili a Madrid, Av. Reina Victoria, 26-28, CP 28003, amb les finalitats de (i) poder gestionar la seva sol·licitud d'informació, (ii) i si escau, la contractació dels productes o serveis sol·licitats o les aportacions a realitzar a CREU ROJA ESPANYOLA.

Si vostè NO consent aquesta cessió, li indiquem que no podrà participar en la campanya "www.donemllum.cat en la seva versió en tots els idiomes" en estar específicament dissenyada amb tal finalitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de Distinto Films SL "donemllum.cat" en la seva versió en tots els idiomes, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Distinto Films SL.

Vostè és l'únic responsable de la veracitat de les dades que vostè. voluntàriament ens aporta en els diferents formularis d'aquest web.

3. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Distinto Films SL. els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Distinto Films SL, Calle: Jonqueres Nº 16, 9B. Codi postal: 08003, Ciutat: Barcelona. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.